Parochieblad

 

OVERLIJDENSBERICHT

 

 

"Gelijk het de Heer behaagt, zo is het geschied: de naam des Heren zij gezegend." Job 1,21

 

+

 

Ter zaliger gedachtenis van

 

PAROCHIEBLAD van BUIZINGEN

 

Parochieblad Sint-Vincentius Buizingen 1949-1955

Parochieblad Buizingen 1956-1977

Kerk in Buizingen 1978-1993

Kerk in-zicht Buizingen-Lot 1994-2009

Parochies in Beweging 2010-2017

 

levenspartner van

de Sint-Vincentiusparochie Buizingen sinds 1949

de Don Boscoparochie Buizingen sinds 1951

de Sint-Jozefparochie+ Lot van 1994 tot 2015

 

Verscheen voor een laatste keer op

woensdag 27 december 2017

 

Dit delen u met droefheid en in diepe rouw mee:

 

De Heer Frans Verbeke, Beersel

Uitvoerder

De Heer Felix Mariën, Buizingen

Financieel beheerder

De Heer Wouter Marcoen, Lot

De Heer en Mevrouw André en Gilberte Balliauw, Buizingen

De Heer Erik Meeussen, Tollembeek

De laatste redactieploeg

 

mailcontactbestand van de Don Boscoparochie

www.parochiesinbeweging.be

www.buurthuisommekaar.be

www.jeugdverblijven.be/Zennedal

www.sabboika.be

www.facebook.com/DonBoscoBuizingen

www.facebook.com/feestzaalkamphuiszennedal

www.facebook.com/vriendenvanhetlindegroen

 

 

De digitale kinderen

 

Zij zullen dit levenswerk verder uitdragen in deze nieuwe digitale eeuw.

 

Bemind van God en van de mensen, zal de herinnering een zegen zijn. (Eccl. 14,1)

 

Zijn aandenken vergaat niet en zijn naam is in eer van geslacht tot geslacht. De gemeente zal zijn lof blijven verkondigen. (Eccl. 29,13)

 

Als een goede moeder en getrouwe dienstmaagd zijt gij een troost en steun geweest in al die levensjaren. Maar God heeft het nu anders beschikt. (Anoniem)

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene wordt geen uitvaartdienst gehouden. Het stoffelijk overschot wordt bijgezet op de archiefzolder van de Don Boscoparochie, Alsembergsesteenweg 130 te 1501 Buizingen en bij het archief van de Sint-Vincentiusparochie, Gemeenteplein 1 te 1501 Buizingen en is eveneens digitaal ter inzage bij KADOC, het archief van de Katholieke Universiteit Leuven, Vlamingenstraat 39 te 3000 Leuven.

 

Bloemen noch kransen

Rust in vrede

 

Rouwadressen

Gemeenteplein 1, 1501 Buizingen, tel. 0479 87 32 30

Alsembergsesteenweg 130, 1501 Buizingen, tel. 02 356 77 71

Buizingen, 1 januari 2018

 

 

 

 

DE TOEKOMST VAN ONS VERLEDEN

 

Alle parochiebladen van 1949 tot 2017 blijven toegankelijk

 

Terwijl u dit leest weet u ook dat dit de laatste editie is van het Parochieblad van Buizingen. Sinds 1949 was dit wekelijks blad een welkome gids in menig gezin in Buizingen en omgeving. In de vorige eeuw, zolang er verplichte legerdienst was kreeg ook elke militair uit Buizingen via het plaatselijk Milac-commitee wekelijks zo'n exemplaar gratis toegestuurd in zijn kazerne. Ook de missionarissen afkomstig uit Buizingen konden via dit parochieblad een band met de moederparochie bewaren. Een steekproef in het parochiearchief van Buizingen leert ons dat er in de jaren 1980 meer dan 1200 abonnementen zijn. Verdwijnt dit verleden nu of is er nog een toekomst voor al die voorbije edities?

 

 

 

In samenwerking met KADOC Leuven, het Onderzoeks- en Documentatiecentrum voor Religie en

Samenleving van de Katholieke Universiteit van Leuven kunnen vanaf 2018 alle parochiebladen die in

de archieven van de Don Boscoparochie en van Sint-Vincentiusparochie te Buizingen en van de

vroegere Sint-Jozefparochie van Lot gearchiveerd zijn geconsulteerd worden via het internet. Dit is

een welgekomen evolutie. Zo blijven al deze weekbladen toegankelijk en hebben al die archivarissen

uit het verleden zinvol werk verricht.

 

 

 

 

Sinds eind 2017 werd meteen werk gemaakt van de digitalisering van het parochiebladarchief. Toen werden alle in de parochiearchieven bewaarde parochiebladen van Buizingen en Lot overhandigd aan KADOC te Leuven voor digitalisering. Hieronder kan je dit archief te raadplegen. In de loop der jaren wisselde de titel van die weekbladen volgens de tijdsgeest. De bladen verschenen achtereenvolgens onder deze titels:

 

Buizingen, Sint-Vincentius en Heilige Johannes Bosco

1949-1955: Parochieblad Sint-Vincentius Buizingen ( Archief )

1956-1977: Parochieblad Buizingen ( Archief )

1978-1993: Kerk in Buizingen ( Archief )

1994-2000: Kerk in-zicht Buizingen-Lot ( Archief )

2001-2012: Kerk & Leven Buizingen Lot ( Archief )

2013-2017: Kerk & Leven Parochies in Beweging ( Archief )

 

Lot, Sint-Jozef - parochie opgeheven in 2015 -

1957: Parochieblad Sint-Jozef Ons Parochieblad ( Archief )

1986-1987: doorslag van teksten voor het parochieblad bestemd voor de drukkerij Halewijn ( Archief )

1988-1989: doorslag van teksten en Parochieblad De Bode Sint-Jozef Lot

1990-1993: Parochieblad Leven in Lot ( Archief )

 

 

 

Vanaf 1994 tot en met 2015 heeft de parochie van Lot eenzelfde editie van het parochieblad als de beide Buizingse parochies. Ook hiervan is een eigen archief bewaard.

 

Het einde van een tijdperk is het begin van iets nieuw

 

Het is onder deze titels dat de gearchiveerde documenten digitaal kunnen geraadpleegd worden. Op de eerste plaats zijn wij die mensen dankbaar die als redacteurs, schrijver, verantwoordelijke van organisaties deze nieuwsfeiten of oproepen al die jaren - en in de laatste jaren ook foto's - klaar maakten. Zo hielpen zij mee een netwerk uit te bouwden die geloofsgemeenschappen wekelijks inspireerde met goed nieuws. Uiteraard gaan onze dankbare gedachten ook naar hen die in de loop van die bijna 70 jaar zorg droegen dat deze parochiebladen degelijk werden bewaard. De aandachtige lezer zal opgemerkt hebben dat er een paar kleine hiaten zijn in het archief. Vooral in Lot zijn de jaren 1958 tot 1985 niet terug te vinden. Dat was een periode waarin de parochie van Lot als zelfstandige parochie werkzaam was.

 

Ondertussen hebben de hoogtijdagen van de gedrukte parochiebladen hun tijd gehad. Sinds de millenniumwissel heeft elke parochie - of een groep van parochies - wel een website op het internet of delen zij met elkaar via Facebook of Instagram allerlei evenementen of oproepen. Ook in de parochies van Buizingen is die overgang als sinds de eeuwwisseling aan de gang. Zo is er nu een overvloed aan info en communicatie beschikbaar via de parochiewebsite 'parochies in beweging' en via een facebookpagina zowel voor het kerkelijke gebeuren als voor de activiteiten van Zennedal, Lindegroen, het buurthuis Ommekaar en de Chirojongens en meisjes. Sneller, hipper en kleurrijker deinen wij mee op deze nieuwe communicatiewegen. En toch zullen wij blijven oog hebben voor de ouderen onder ons die deze nieuwe hoge snelheids communicatie trein aan hen laten voorbijrazen. Regelmatig zullen zij die het wensen een papieren versie krijgen van wat zich aan parochieleven afspeelt in Buizingen.

 

Waar wordt het parochiearchief bewaard?

 

Naast de parochiebladen bevat het parochiaal archief nog veel meer. Verslagboeken van Ploeg- en Parochieraadsvergaderingen, jaarrekeningen van de parochiale vzw's en het archief van het kerkbestuur, Zennedal, Ommekaar maar ook van de voormalige Don Boscokleuterschool van het Hoogveld.

 

Het archief van de Sint-Vincentiusparochie van Buizingen is het oudste archief. Van deze eeuwenoude parochie is het archief bewaard in het Rijksmuseum te Brussel, in het archief van het Aartsbisdom te Mechelen. Het archief van het recente parochieleven van de Sint-Vincentiuspaochie wordt bewaard in het Oud-Gemeentehuis op het Gemeenteplein 1 te Buizingen. De oudste bewaarde gegevens dateren van het jaar 850. Het archief van de Sint-Jozefparochie van Lot, die een goeie 100 jaar oud is geworden wordt bewaard in de pastorie van Huizingen, gelegen naast de Sint-Jan Baptist de Doperkerk. Het archief van de Don Boscoparochie die nog maar een goeie halve eeuw jong is wordt bewaard op de archiefzolder boven de pastorie achter de Don Boscokerk aan de Alsembergsesteenweg 130 te Buizingen. Archief van de parochie Eysingen - nu grondgebied Buizingen - die bestond tot het jaar 1813 is enkel nog iets terug te vinden in het Rijksarchief en natuurlijk ook in historische boeken waarin deze verdwenen parochie besproken wordt. De parochie verdween onder de spoorlijn Halle-Brussel en het kanaal Brussel-Charleroi. RD